K S Gopalakrishnan

ksg

A great artist he is without a question; though I got to listen to him only once in person, I was lucky to be able to listen to recordings of his music.

Doesn’t he love ‘parama purusham’ in lalitapanchamam – almost every other concert has this one !!

Let me start of his concerts with M Chandrsekaran with whom he toured the US in 1996

with M Chandrsekaran and Tiruvarur Bhaktavatsalam

 • varNam – bhairavi – aTa
 • pranamAmyaham – gowLa
 • idinyAyamA – mALavi
 • sri varalakhmim – sri
 • raghuvara – pantuvarALi
 • marivErE – Anandabhairavi
 • paramapurusham – lalitapanchamam
 • evarimATa – kAmbhOji
 • bArO KrishnayyA – rAgamAlika
 • krishnA nee bEganE – yamunakalyANi
 • enna tavam – kApi
 • gOvardhana giridhAra – darbArikAnaDA
 • tirupugazh – hamsAnandi
 • bhAgyada lakshmi – madyamAvati

with M Chandrsekaran and Guruvayur Dorai

 • varNam – nATakurunji
 • gaja vadana karuNA – sri ranjani
 • tera teeyaga rAdA – gowLipantu
 • gOvardhana girisam – hindOlam
 • pAhi jagatjanani – vAchaspati
 • raghuvamsa – kadanakuthoohalam
 • RTP – brindAvanasAranga
 • various

with M Chandrsekaran and Guruvayur Dorai

 • dinamani vamsa – harikAmbhoji
 • paramapurusham – lalitapanchamam
 • pankajalOchana – kalyANi
 • RTP – madyamAvati
 • various

with M Chandrsekaran and K V Prasad

 • varNam – navarAgam
 • pranamAmyaham – gowLa
 • durmArgacharA – ranjani
 • kanchadaLAyadAkshi – kamalAmanOhari
 • ninnu vidachi – reetigowLa
 • nannupAlimpa – mOhanam
 • various

with M Chandrsekaran and Guruvayur Dorai

 • varNam – nATa
 • gajananayutam – chakravaham
 • terateeyagarAdA – gowLipantu
 • shankari neevE – bEgaDA
 • niravati sukadAyaka – ravichandrikA
 • kaligiyuntE – keeravANi
 • RTP – poorvikalyANi
 • various

with M Chandrsekaran and Umayalpuram K Sivaraman

 • varNam – bhairavi – aTa
 • pranamAmyaham – gowLa
 • durmArgacharA – ranjani
 • dAriNi – suddhasAvEri
 • paramapurusham – lalitapanchamam
 • satatam tAvaka – karaharapriyA
 • RTP – mOhanam
 • various

with M Chandrsekaran and Guruvayur Dorai

 • varNam – navarAgam
 • ini oru kaNam – sriranjani
 • tera teeyaga rAdA – gowLipantu
 • nAdalOluDai – kalyANavasantam
 • gOpAlakapAhimAm – rEvagupti
 • anupama guNAmbudhi – aTANA
 • bAlagOpAla – bhairavi
 • RTP – ranjani
 • various

with M Chandrsekaran and Guruvayur Dorai

 • varNam – bhairavi- aTa
 • mahAganapatim – nATa
 • dEva dEva – mAyAmALavagowLa
 • rAgasudhArasa – AndOlikA
 • gOpAlaka pAhimAm – rEvagupti
 • anurAgamulE – saraswati
 • enduku peddalavalE – sankarAbaraNam
 • various

with M Chandrsekaran and Tiruvarur Bhaktavatsalam

 

with M Chandrsekaran and Guruvayur Dorai – Detroit 1996

 • Introduction of the artists
 • varNam – nATakurunji
 • gajavadana karuNA – sri ranjani – Papanasam Sivan
 • raghuvara nannu – pantuvarALi – Thyagaraja
 • mAmava sadA – kAnaDA – Swathi Thirunal
 • gOpAlaka pAahimAm – rEvagupti – Swathi Thirunal
 • rAmA nee samanAmevaru – karaharapriyA – Thyagaraja
 • enna tavam – kApi – Papanasam Sivan
 • bArO krishnayyA – Ragamalika – Kanakadasa
 • chaliye kunjana – brindAvana sArangA – Swathi Thirunal
 • tirupugazh – hamsAnandi – Arunagirinathar
 • bAgyAda lakshmi – madhyamAvati – Purandaradasa

Now with A Kanyakumari with whom he toured the US in 1993

with A Kanyakumari and Guruvayur Dorai – Philadelphia 1993?

 • varNam – sri – Adi
 • pranamAmyaham – gowLa
 • dinamani vamsa – harikAmbhoji
 • ETi janmamu – varALi
 • anupama guNAmbudi – aTANA
 • jaya jaya padmanabha – manirangu
 • pankajalOchana – kalyANi
 • RTP – suddhadhanyAsi
 • various

with A Kanyakumari and Guruvayur Dorai

 • varNam – kAmbhOji – aTa
 • mahAgaNapatim – nATa
 • dEva dEva – mAyAmALavagowLa
 • mAravairi ramaNi – nAsikAbhooshaNi
 • bAlagOpAla – bhairavi
 • paramapurusham – lalitapanchamam
 • RTP – mOhanam
 • various

with A Kanyakumari and Guruvayur Dorai

 • varNam – sri – Adi
 • karimuka varadA – nATa
 • durmArgacharA – ranjani
 • koluvamaragada – tODi
 • bhOghindrsAyinam – kuntalavarALi
 • RTP – hEmavati
 • various

with A Kanyakumari and Guruvayur Dorai

 • varNam – sAvEri
 • sri mahAganapatE – nATa
 • raghuvara – pantuvarALi
 • marivErE – Anandabhairavi
 • paramapurusham – lalitapanchamam
 • rAma nee samAnamevaru – karaharapriyA
 • RTP – suddhasAvEri
 • various

with A Kanyakumari and Guruvayur Dorai – Troy 1993

 

Now with various other violin accompaniments

with K Venkitachalam, Trivandrum V Surendran and Udipi Sreedhar

 • varNam – nATakurunji
 • vAtApi gaNapatim – hamsadvani
 • paramapurusham – lalitapanchamam
 • rAmakatA – madymAvati
 • bhaja bhaja mAnasa – sindhubhairavi

with T N Krishnan and T K Murthy

 • varNam – nATakurunji
 • vAtApi gaNapatim – hamsadwani
 • endarO mahAnubhAvulu – sri
 • gnAnamusaga rAdhA – poorvikalyANi
 • manavyAla – naLinakAnti

with T Rukmini, Bombay Balaji and T H Subashchandran

with M S Gopalakrishnan and Umayalpuram K Sivaraman

 • varNam – nATakurunji
 • sri mahAgaNapatim – gowLa
 • entamuddO – bindumAlini
 • nAdalOluDai – kalyANavasantam
 • anurAgamulE – saraswati
 • rAmakatA – madyAmavati
 • Emani vEgintunE – husEni
 • various

with M S Gopalakrishnan and Umayalpuram K Sivaraman

 • varNam – sri – Adi
 • pranamAmyaham – gowLa
 • sri sankara guruvaram – nAgaswarAvaLi
 • mOkshamu galadA – sAramati
 • sudhAmayi – amrutavarshiNi
 • bAlagOpAla – bhairavi
 • various

with M S Gopalakrishnan and Umayalpuram K Sivaraman

 • varNam – navarAgam
 • sri mahAgaNapatE – AbOgi
 • tera teeyaga rAdA – gowLipantu
 • dorakunA – bilahari
 • gOpAlaka pAhimAm – rEvagupti
 • kaligi yunTE – keeravANi
 • RTP – nATakurunji
 • various

with Delhi Sundar and Harikumar

 • varNam – sAvEri – Adi
 • gajavadanA – sriranjani
 • gnAnamusagarAdA – poorvikalyANi
 • idi nyAyamA – mALavi
 • nannuvidachi – reetigowLa
 • bAlagOpAla – bhairavi
 • RTP – shanmukapriyA
 • various

with unknown accompaniments

 • varNam – navarAgam
 • gajAnanayutam – chakravAham
 • nAdalOluDai – kalyANavasantam
 • rAgasudhArasa – AndOlika
 • rAma dayajoodavE – dhanyAsi
 • nivADa ne gAna – sArangA

with unknown accompaniments

 • varNam – bhairavi
 • pranamAmyaham – gowLa
 • saraswati namOstutE – saraswati
 • mAmavasadA – kAnaDA
 • Eti janmamidi – varALi
 • sArasamukhi – gowdamalhAr
 • pAlinchu kAmAkshi – madyamAvati
 • various

with unknown accompaniments

 • varNam – sAvEri
 • vAtapi gaNapatim – hamsadwani
 • mAravairi ramaNi – nAsikAbhooshaNi
 • paramapurusham – lalitapanchamam
 • sAmaja vara gamana – hindOlam
 • various

with unknown accompaniments

 • varNam – bhairavi – Adi
 • pranamAmyaham – gowLa
 • sri varalakshmi – sri
 • gnaAnamusagarAdhA – poorvikalyANi
 • mOkshamu galada – sAramati
 • paramampurusham – lalitapanchamam
 • nannupAlimpa – mOhanam
 • various

with unknown accompaniments

 • varNam – sAvEri
 • mahAgaNapatim – nATa
 • sudhAmayi – amrutavarshiNi
 • chakkani rAja – karaharapriyA
 • various

with unknown accompaniments

 • varNam – sri – Adi
 • sri mahAganapati – gowLa
 • idi nyAyamA – mALavi
 • nAdalOluDai – kalyANavasantam
 • gAnamoortE – gAnamoorti
 • nannu vidachi – reetigowLa
 • paramapurusham – lalitapanchamam
 • enduku peddalavalE – sankarAbaraNam

with unknown accompaniments

 • varNam – sAvEri – Adi
 • mahAgaNapatim – nATa
 • sri varalakshmi – sri
 • dinamani vamsa – harikAmbhoji
 • pankajalOchanE – kalyANi
 • RTP – madyamAvati
 • tirupugazh – hamsAnandi