TNS with Karaikudi Mani

with Karaikudi Mani – Rasika Ranjani Sabha, 1979

 • varNam – navarAgam
 • siddhi vinAyakam – shanmukapriyA
 • abhimAna – bEgaDA
 • varmamA – sAvEri
 • bhuvinidAsudanE – sriranjani
 • rArA vAsudEvA – tODi
 • amma rAvamma – kalyANi
 • various

with T S Veeraragavan, Karaikudi Mani and G Harishankar

 • varNam – kalyANi
 • sri mahA gaNapatim – gowLa
 • amba – aTANA
 • apArada – latAngi
 • heccharika – yadukula kAmbhOji
 • rArA vAsudEvA – tODi
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • paridAna – bilahari
 • RTP – bhairavi
 • various

with M Chandrasekaran and Karaikudi Mani – Mysore, 30 May 1981

 • varNam – sri
 • telisi rAma – poorNachandrikA
 • siddhi vinAyakam – shanmukapriyA
 • entamuddO – bindumAlini
 • marivErE – Anandhabhairavi
 • kaddanuvAriki – tODi
 • kAdiruvenu nAnu sri rAmA kApADuva daiva – ranjani – ambujam krishna
 • RTP – sankarAbaraNam
 • various

with Nagai Muralidharan, Karaikudi Mani and G Harishankar – Krishna Gana Sabha, 1985

 • varNam – bhairavi
 • Azhi mazhai – varALi
 • nA manavini – chakravAgam
 • sArasadaLanayanA – kamAs
 • gOvardana giridhArA – hindOLam
 • nata harE (ashTapati) – sankarAbaraNam
 • sree krishNam – tODi
 • various

with T Rukmini and Karaikudi Mani – 1973

 • varNam – bEgaDA
 • mahA gaNapatim – nATA
 • kAlaharaNa – suddhasAvEri
 • siva siva – pantuvarALi
 • sri bAlasubramanya – bilahari
 • chintayamAm – bhairavi
 • antaranga – shadviDamArgiNi
 • amba – aTANA
 • etuDanilachitE – sankarAbaraNam
 • various

with M Chandrasekaran and Karaikudi Mani – Selayur, 1988

 • varNam – kalyANi
 • kAlaharaNa – suddhasAvEri
 • sangeet sAstra – mukhAri
 • ninnu vinAga – poorvikalyANi
 • efutAnilachE – sankarAbaraNam
 • various

with T S Veeraragavan, Karaikudi Mani and T H Vinayakaram – West Mambalam

 • varNam – nATakurunji
 • sree gaNapatini – saurAstram
 • telisi rAma – poornAchandrikA
 • bhajanasEyavE – kalyANi
 • brOchEvArevarurA – kamAs
 • marivErE – shanmukapariyA
 • paridAna – bilahari
 • kODandarAmam – kOkilAvaram
 • edutAnilachE – sankarAbaraNam
 • various

with Nagai Muralidharan and Karaikudi Mani – December 1982

 • varNam – kalyANi
 • entarA – harikAmbhOji
 • sEshachala – varALi
 • kshEmam – mOhanam
 • bAlagOpAla – bhairavi
 • RTP – hEmavati
 • various

with Karaikudi Mani

 • varNam – sri
 • sri sankara – nAgaswarAvaLi
 • O jagadambA – Anandabhairavi
 • kalyANa rAma – hamsanAdam
 • tuNai purindaruL – suddhahindOLam
 • akshaya lingavibhO – sankarAbaraNam
 • RTP – sindhubhairavi
 • various

with Karaikudi Mani – New Jersey

 • varNam – kalyANi
 • sri mahAganapatim – gowLa
 • sAdinchanE – Arabhi
 • Sobillu – jaganmOhini
 • sujana jeevanA – kamAs
 • padmanAbha pAhi – vasantA
 • karuNAkara – bEgaDA
 • nAdalOluDai – kalyANavasantam
 • tappulanniyu – bowLi
 • nAdupai – madyamAvati
 • akshaya linga vibhO – sankarAbaraNam
 • thillAnA – hamsAnandi

with M Chandrasekaran, Karaikudi Mani and H P Ramachar – Music Academy, 1992

 • matE malayadwaja – kamAs
 • apparAma bakthi – pantuvarALi
 • sri raghukula – hamsadwani
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • prakkal nilapaDi – karaharapriyA
 • RTP – tODi
 • various

with Nagai Muralidharan and Karaikudi Mani – AIR

 • sakti gaNapatim – hamsadwani
 • aparAda – latAngi
 • ninnE namminAnu – tODi
 • jAvaLi – bEhAg (incomplete)

with T N Krishnan, Karaikudi Mani and G Harishankar – Music Academy

 • entarA – harikAmbhOji
 • ennEramum – dEvagAndhAri
 • sAmajavaragamana – hindOlam
 • hecharika – yadukula kAmbhOji
 • ElA nee dayarAdu – aTANA
 • nAdupai – madyamAvati
 • kanukonTini – bilahari
 • kaddanuvAriki – tODi
 • various