TNS with Lalgudi Jayaman

with Lalgudi Jayaraman, Karaikudi Mani and G Harishankar

 • varNam – kalyANi
 • entarA – harikAmbhOji
 • aparAdamullannu – latAngi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • paridAnamichhidE – bilahari
 • prakalla nilapaDi – karaharapriyA
 • viruttam


with Lalgudi Jayaraman, Karaikudi Mani – Mylapore Fine Arts – 1983

 • varNam – bhairavi – aTa
 • shakti gaNapatim – nATa
 • evarikai – dEvamanOhari
 • O jagadambA – Anadhabhairavi
 • talli ninnu nera nammimAnu – kalyANi
 • RTP – bEgaDA
 • various


with Lalgudi Jayaraman and Palghat Mani Iyer

 • varNam – bhairavi
 • ninnu nEra – pantuvarALi
 • kanukonTini – bilahari
 • marivErE – Anadhabhairavi
 • nannupAlimpa – mOhanam
 • RTP – tODi
 • various

with Lalgudi Jayaraman, Palghat Raghu and G Harishankar – Nagpur

 • varNam – darbAr
 • vAtApi – hamsadwani
 • mAnamu – sahAnA
 • aparAdamulannu – latAngi
 • sAmajavaragamana – hindOlam
 • prakkal nilapaDi – karaharapriyA
 • tillAnA – nirOshTA

with Lalgudi Jayaraman, U K Sivaraman – Dec 1983

 • varNam – bEgaDA
 • vatApi – hamsadwani
 • sAdinchanE – Arabhi
 • kulabirudunu – dEvamanOhari
 • ninnu nEra namminAnu – panruvarALi
 • manasA – EesamanOhari
 • ksheeNamai tirugA – mukhAri
 • kanukonTini – bilahari
 • rajuvedala – tODi
 • nannupAlimpa – mOhanam
 • various

with Lalgudi Jayaraman, U K Sivaraman – Krishna Gana Sabha 1979

 • varNam – sri
 • telisi rAma – poorNachandrikA
 • padmAvati ramaNam – poorvikalyANi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • yArE rangana – hindOlam
 • vandanamu – sahAnA
 • dAchukO valenA – tODi
 • various

with Lalgudi Jayaraman, U K Sivaraman – Pune July 1974

 • mahA gaNapatim – nATa
 • ninnu nEra namminAnu – panruvarALi
 • kanukonTini – bilahari
 • mAmava meenAkshi – varALi
 • nAdupai – madyamAvati
 • nannupAlimpa – mOhanam
 • needhu mahima – hamsAnandi
 • RTP – bhairavi
 • various

with Lalgudi Jayaraman, Vellore Ramabhadran

 • manamOhana (varNam) – mOhanam
 • padmAvati ramaNam – poorvikalyANi
 • sri rAjagOpAla – sAvEri
 • RTP – dharmavati
 • various

with Lalgudi Jayaraman, Vellore Ramabhadran – December 1983

 • vAtApi – hamsadwani
 • evarikai – dEvamanOhari
 • meenAkshi – poorvikalyANi
 • vAnchatOnunA – karNaranjani
 • paridAna – bilahari
 • sri rAjagOpala – sAvEri
 • kArtikEya – tODi

with Lalgudi Jayaraman, Vellore Ramabhadran – Ernakulam 1982

 • mErusamAna – mAyAmALavagowLa
 • telisi rAma – poorNachandrikA
 • sri satyanArAyaNam – subhapantuvarALi
 • chittam irangAdEnayyA – sAhAnA
 • sAmaja varagamanA – hindOlam
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • dAsaratE – tODi
 • various

with Lalgudi Jayaraman, Vellore Ramabhadran – Tiruchi Aug 15, 1983

 • varNam – sri
 • vAtApi – hamsadwani
 • mAnasa guruguha – Anandabhairavi
 • gurulEka – gowrimanOhari
 • sri sankara – nAgaswarAvaLi
 • yArukkutAn teriyum – dEvamanOhari
 • antaranga bhakti – shadvidamArgiNi
 • chintayE – sankarAbaraNam
 • various