TNS with M Chandrasekaran

with M Chandrasekaran & Vellore Ramabhadran – Rasika Ranjani Sabha – Aug 1976

 • varNam – nATakurunji
 • siddhi vinAyakam – shanmukapriyA
 • maruvaka daya – mOhanam
 • ninnu vinAga – poorvikalyANi
 • saraguna – kEdaragowLa
 • RTP – tODi
 • various

with M Chandrasekaran & Vellore Ramabhadran – Madras Club – Mar 28, 1979

 • varNam – nATakurunji
 • mEru samAna – mAyAmALavagowLa
 • bhajana sEyavE – kalyAni
 • munduvEnuka – darbAr
 • enduku peddalavalE – sankarAbaraNam
 • various

with M Chandrasekaran & Palghat Raghu – Muthiah Bhagavathar Day – June 27, 1981

 • varNam – mOhanam
 • sakti gaNapatim – nATTai
 • ennALu – mandAri
 • amba alankAri – begaDA
 • surabAla – dharmavati
 • ratna – kAmbhOji
 • rAja rAja – nirOshTA
 • soOkam
 • tillAna – hamsAnandi
 • various

with M Chandrasekaran & Tanjavur Upendran – 1981

 • varNam – reetigowLa – aTa
 • AnadAmrutAkarshini – amrutavarshiNi
 • nA manavini – chakravAgam
 • surpAla – dharmavati
 • sarasijanAbha – nAgagAndhAri
 • heccharika kAgA – yadukulakAmbhOji
 • nAdupai – madyamAvati
 • talli ninnu nera – kalyANi
 • various

with M Chandrasekaran & T K Murthy – Krishna Gana Sabha – Aug 29, 1981

 • varNam – tODi
 • vallabha nAyakasya – bEgaDA
 • sri satyanArAyaNam – subhapantuvarALi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • hecharika kAgA – yadukalakAmbhOdi
 • aparAda mulaanu – latAngi
 • saraguNa – kEdAragowLa
 • various

with M Chandrasekaran & Palghat Rajamani – Navaratri Mandapam, Tiruvanandapuram – 1981

 • sArasAksha – pantuvarALi
 • karuNAkara – bEgaDA
 • padmanAbha pAhi – hindOlam
 • pAhi parvata – Arabhi
 • rAmachandra prabhO – sindhubhariavi
 • mangalam

with M Chandrasekaran & T V Gopalakrishnan – Kala Rasna – Dec 23, 1985

 • varNam – vasantA
 • chandram bhaja – asAvEri
 • venkaTaraman – latAngi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • keezhvAnam – dhanyAsi
 • nArAyaNa divya nAmam – mOhanam
 • guruvAyoorappanE appan – reetigowLa
 • RTP – sAvEri
 • various

with M Chandrasekaran, K V Prasad & H P Ramachar – Music Academy – 1992

 • mAthE (varNam) – kamAs
 • sri ragukula – hamsadwani
 • appa rAma bakthi – pantuvarALi
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • prakkal nilapaDi – karaharapriyA
 • RTP – tODi
 • hari bOlO – dEsh
 • slOkam

with M Chandrasekaran & Vellore Ramabhadran – Adyar – 1995

 • varNam – mOhanam
 • chalamElara – mArga hinDOLam
 • bhoolOka kumAri – amrutavarshiNi
 • soundararAjam – brindAvanasArangA
 • eDutA nilicitE – sankarAbaraNam
 • sundari – kamAs

with M Chandrasekaran & T K Murthy – Feb 16, 1997

 • dEvi meena nEtri – sankarAbaraNam (starts midway)
 • mAyammA – Ahiri (Commentary by TNS)
 • nannu brOvu lalita – lalitA
 • viruttam

with M Chandrasekaran & T K Murthy – Hamsadwani, Chennai – 1998

 • siva siva siva – pantuvarALi
 • soundararAjam – brindAvana sAranga
 • charaNam – vijaya saraswati
 • RTP – bAgEswari
 • bhajan – mAnD
 • tirupugazh
 • mangalam

with M Chandrasekaran & Guruvayur Dorai – Bangalore – 1998

 • sri rAjagOpala – sAvEri
 • kshEmam kuru gOpAlA – mOhanam
 • dhyAnamE – dhanyAsi
 • padavi nee – sAlagabhairavi
 • RTP – rAmapriyA
 • various

with M Chandrasekaran & Guruvayur Dorai – VV Mohalla (Mysore may be) – 2000

 • varNam – nATakurunji
 • sri mahAganapati – gowLa
 • girirAja – suddhabangaLA
 • neevADa nEgAna – sArangA
 • mAtE (pada varNam) – kamAs
 • soundararAjam – brindAvanasArangA
 • durmArgacharA – ranjani
 • nenaruncinAnu – mALavi
 • RTP – kAnaDA
 • various

with M Chandrasekaran, S V Raja Rao & Udupa – Mysore – Sep 6, 2003

 • lambOdara (geetam) – malahari
 • girirAjasuta – suddhabangaLA
 • sri mahaganapatim – gowLa
 • siddhi vinAyakam – shanmukapriyA
 • gaNapatE suguNanidE – janaranjani
 • jaya jaya swAmin – tOdi
 • RTP – hamsadwani
 • bhajan – tulsidAs
 • slOkam

with M Chandrasekaran & Tiruchi Sankaran – Tiruppur – Jan 12, 2006

 • varNam – sri
 • sadAnanda tAnDavam – bahudAri
 • ardhanAreeswaram – kumudakriyA
 • ennEramum – dEvagAndhAri
 • Ananda naTana – poorvikalyANi
 • sivanai – kAmbhOji
 • various

with M Chandrasekaran & Tanjavur Upendran

 • varNam – bhairavi – aTa
 • sArasAksha – pantuvarALi
 • sri varalkshmi – sri
 • marivErE – latAngi
 • heccharika kAgA – yadukulakAmbhOji
 • manasA sri – eesamanOhari
 • pankaja lOchana – kalyANi
 • giripriyam – kadanakuthoohalam
 • RTP – keeravANi
 • thillAnA – nirOshTA
 • various

with M Chandrasekaran & Tanjavur Upendran – Mumbai

 • ksheera sAgara – dEvagAndhAri
 • sAmaja vara gamana – hinDOLam
 • sri subramanyAya – kAmbhoji
 • mariyE nee kAvalannu – kannaDA
 • RTP – varALi
 • various

with M Chandrasekaran & Arjunkumar

 • varNam – mOhanam
 • sri mahAganapati – gowLa
 • marivErE – shanmukapriyA
 • mAyammA – Ahiri
 • manavinAla – naliNakAnti
 • tanayuni brOva – bhairavi
 • nirupamAna – bEhAg

with M Chandrasekaran

 • vallabha – bEgaDA
 • aparAda – latAngi
 • amba yaninE – aTANA
 • tanayuni brOva – bhairavi
 • nannu brOvu – lalitA
 • RTP – sahAnA
 • various

with M Chandrasekaran

 • pada varnam – kamAs
 • appa rAma bakti – pantuvarALi
 • sri ragukula – hamsadwani
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • prakkal nilapaDi – karaharapriyA
 • RTP – tODi
 • various

with M Chandrasekaran, Guruvayur Dorai & G Harishankar

 • varNam – bEgaDA
 • sri ragukula – hamsadwani
 • apparAma bakti – pantuvarALi
 • O jagadambA – Anandabhairavi
 • nAdupai – madyamAvati
 • neetu mahima – hamsAnandi
 • prakkala nilapaDi – karaharapriyA
 • various

with M Chandrasekaran, Guruvayur Dorai & T V Vasan

 • RTP – keeravANi

with M Chandrasekaran, Mannargudi Easwaran & Gururaj – 8th Cross Mysore

 • varNam – kalyANi
 • sri mahAgaNapati – gowLa
 • brOvavammA – mAnji
 • tyAgarAja virAjitE – aTANA
 • evvarE – gAngEyabhooshaNi
 • kanakana rucira – varALi
 • kaDDanuvAriki – tODi
 • viDamusEyavE – karaharapriyA
 • RTP – hamsAnandi
 • various

with M Chandrasekaran

 • varNam – bEgaDA
 • sri gaNapati – sowrAshtram
 • marivErE – Anandabhairavi
 • banTureeti kolu – hamsanAdam
 • mAyammA – Ahiri
 • kamalAmbAm bhajarE – kalyANi
 • RTP – bEgaDA
 • various

with M Chandrasekaran & Vellore Ramabhadran – Saraswati Vaggeyakara Trust

 • varnam – kalyANi (aTa)
 • entarA – harikAmbhOji
 • sEshAchala nAyakam – varALi
 • kadiruvu – ranjani
 • prakkala nilapaDi – karaharapriyA
 • RTP – nATTaikurunji
 • ashTapati
 • bhajan
 • tillAnA – hamirkalyANi
 • mangalam

with M Chandrasekaran, Vellore Ramabhadran & G Harishankar – Hamsadwani, Chennai

 • varnam – bEgaDA
 • rAmA ninnE – husEni
 • siva siva siva – pantuvarALi
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • banTu reeti – hamsanAdam
 • kArtikEya gAngEya – tODI
 • sundari – kamAs
 • kabir bhajan – subhapantuvarALi
 • tirupugazh
 • managalam

with M Chandrasekaran

 • vAraNa mukavA – hamsadwani
 • mAnasa guruguha – Anandabhairavi
 • eNNALu tirugutunu – mandhAri
 • vAnchatOnunA – karNaranjani
 • anataranga bakthi – shadvidamArgiNi
 • sri bAlasubramanyAya – bilahari
 • sri subramaNyAya – kAmbhOji
 • sundari – kamAs
 • tillAna – nirOhTa
 • tirupugazh – behAg
 • mangalam

with M Chandrasekaran, Guruvayur Dorai & Karthik – Asthika Samajam

 • AnandAmrutAkarshiNi – amrutavarshiNi
 • aiyyan azhagan – suraTi
 • sabApatikku – AbhOgi
 • Azhi mazhai kaNNa – varALi
 • jagadeeswari – mOhanam
 • bhajan – rEvati(?)
 • tillAna – hamsAnandi
 • mangalam