TNS with M S Gopalakrishnan

with M S Gopalakrishnan & Vellore Ramabhadran – Krishna Gana Sabha – 29 Dec, 1980

 • varNam – navarAgam
 • chandram bhaja – asAvEri
 • siddhi vinAyakam – shanmukapriyA
 • sankari sankuru – sAvEri
 • soundararAjam – brindAvanasArangA
 • paridAnamicchidE – bilahari
 • RTP – bEgaDA
 • various

with M S Gopalakrishnan & Tiruchi Sankaran – Krishna Gana Sabha – 1984

Outstanding hamsanandi

 • varNam – reetigowLa
 • telisi rAma – poorNachandrikA
 • manavicE – sarasAngi
 • chittam – sahAnA
 • needu mahima – hamsAnandi
 • kannatanDri – kuntalavarALi
 • tanayuni – bhairavi
 • various

with M S Gopalakrishnan & T K Murthy – Music Academy – 27 Dec 1982

 • varNam – kalyANi
 • mEru samAna – mAyAmALavagowLa
 • kulabiridunu – dEvamanOhari
 • kshEmam guru gOpAlA – mOhanam
 • mAyammA – Ahiri
 • ennADu nee krupa – vAcaspati
 • sri rAjagOpAla – sAvEri
 • RTP – suruTi
 • viruttam


with M S Gopalakrishnan – Shanmukananda Hall, Mumbai – October, 1989

 • varNam – kalyANi
 • mahA gaNapatim – nATa
 • meenAkshi – poorvikalyANi
 • chittam – sahAna
 • vAnchatOnu – karNaranjani
 • eduTAnilachE – sankarAbaraNam
 • various

with M S Gopalakrishnan & Karaikudi Mani – Indian Fine Arts – Vani Mahal – 1984

 • sri varalakshmi – sri
 • pAhi jagatjanani – vAchaspati
 • samayamidE – budhamanOhari
 • ninnE namminAnu – tODi
 • various