D K Jayaraman

dkj photo

With Lalgudi Jayaraman

with Lalgudi Jayaraman, Karaikudi Mani and G Harishankar

 • sanAtana parama pAvana – palamanjari
 • EkAmbresa nAyikE-  karnataka suddha sAvEri
 • ninnu nEra namminAnu – panutvarLi
 • kshitijA ramaNam – dEvagAndhAri
 • sankari neevE – bEgaDA
 • chEta sri – dwijAvanti
 • gOvinda ghataya – Bhairavi
 • guruguhaaya – sAmA
 • bhajare re mAnasa – AbhEri
 • various

with Lalgudi Jayarman, U K Sivaraman and ???

 • varNam – pantuvarALi
 • dEvi brOva – chintAmaNi
 • sujana jeevana – kamAs
 • amba vANi – keeravANi
 • edutA nilacitE – sankarAbaraNam
 • srinivAsa tava charaNam – karaharapriyA
 • annapoorNE – sAmA (incomplete)
 • mAyammA – Ahiri (initial parts missing)
 • kApAli – mOhanam
 • nAn oru vilayATTu bommayA – navarasa kannaDA
 • thillAnA – mOhanakalyANi (Lalgudi Jayaraman)
 • various

with Lalgudi Jayaraman &  Palghat Raghu – Krishna Gana Sabha – 23 Dec, 1983

 • mahAgaNapatE – naTanArAyaNi
 • vidulaku – mAyAmALavagowLa
 • pArvatipatim – hamsadwani
 • yElarA – kAmbhOji
 • peTriDalAm manamE – sri ranjani
 • soundararAjam AsarayE – brindAvanasArangA
 • sogasu jooDa – kannaDagowLa
 • nekkurigi – AbhOgi
 • rAmabhANa – sAvEri
 • various

with Lalgudi Jayaraman & T K Murthy

 • varNam – kEdaragowLa
 • muruga tirumAl – harikAmbhOji
 • neevanTi deivamu – varALi
 • toli janma – bilahari
 • nannu brOchuTaku – tODi
 • vA murugA vA – bEgaDA
 • various

with Lalgudi Jayaraman & Vellor Ramabhadran – Music Club 25 Jun, 1978

 • varNam – AndOLika
 • gamgaNapatE – hamsadwani
 • prEma swaroopa – Anandabhairavi (oottukADu)
 • visAlAkshi – pantuvarALi
 • sri abhayAmbA – sri
 • sripatE – nAgaswarAvaLi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • sri subramanyO – tODi
 • nATi mATa maracitivO – dEvakriyA
 • manamE kaNamum – bhimplAs
 • various

with Lalgudi Jayaraman & U K Sivaraman

 • ranganAyakam – nAyaki
 • sri subramanyO – tODi
 • sanka chakra – poorNachandrikA
 • kAmAkshi sri varalakshmi – bilahari
 • visAlAkshi – pantuvarALi

With M S Gopalakrishnan

with M S Gopalakrishnan and U K Sivaraman – Music Academy, Dec 1985

Excellent concert – natabhairavi and lalita are the highlights !

 • sri ranganAtam – poorNachandrikA
 • bhajana sEyu mArgamunu – nArAyaNi
 • sri kAmAkshi – sArangA (Annasami Sastry)
 • raguvaram rAgavam – natabhairavi
 • rAma rAma pAhi – dEvagandhAri
 • hiranmayim lakshmim – lalitA
 • nava sakti peTrAlum – karaharapriyA
 • sani tODi – harikAmbhOji
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • RTP – tODi
 • various

with M S Gopalakrishnan and U K Sivaraman

 • sri raguvara – kAmbOji
 • dEvi brOva – chintAmaNi
 • visAlAkshi – pantuvarALi
 • rAma madurA – karahapriyA
 • grahapalamEmi – rEvagupti
 • meena nayana – darbAr
 • birAnavara – kalyANi
 • sri valli dEva sEnApatE – naTabhairavi + tani
 • sOdanai sumakka – kApi
 • RTP – tODi

with M S Gopalakrishnan & Tanjore Upendran

 • paritApamu – manOhari
 • vandEham – hamsdwani
 • vinatA suta vAhana – jayantasEna
 • visAlakshi – pantuvarALi
 • eppaDi manam – husEni
 • mOhana rAma – mOhanam
 • mAdhava mAmava – neelAmbari
 • sOdanai summaika – kApi
 • eTudA nilachitE – sankarAbaraNam
 • orajoopu – kannaDagowla
 • nannu viDachi – reetigowLa
 • manadil pugandadu – sindhubhairavi
 • rAmuni maravakane – kEdAragowLa
 • tillAnA – mOhanakalyANi
 • various

with M S Gopalakrishnan & U K Sivaraman

 • grahapalamEmi – rEvagupti
 • meena nayana – darbAr
 • birAnavara – kalyANi (incomplete)
 • sri raghuvara – kAmbhOji
 • dEvi brOva – chintAmaNi
 • visAlAkshi – pantuvarALi
 • rAma madura – karaharapriya
 • sri vallidEva – naTabhairavi
 • sOdanai sumakka – kApi
 • rtp – todi
 • various

with M S Gopalakrishnan & Palghat Raghu

 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • kalyANa rAmA – hamsanAdam – adi -oothukadu
 • vA murugA vA – begada
 • nambikeTTavar – hindOLam – adi – sivan
 • ranjani – ranjanimAla
 • tirupugazh – hamsAnandi
 • mangalam

with M S Gopalakrishnan & Karaikudi Mani – AIR 3 Mar, 2005

 • amba vANi – keervANi
 • sOdanai sumaykku – kApi
 • talli ninnu nera

with M S Gopalakrishnan & U K Sivaraman – Sivan Concert – Sastry Hall

 • karuNai seyvAi – hamsadwani
 • singAra vElavan – reetigowLa
 • ninnaruL iyambalAgumA – pantuvarALi
 • sri valli – natabhairavi
 • samikki sari – kEdAragowLa
 • unnain allAl – kalyANi
 • siva kAma sundari – mukAri
 • nekkurugi – AbOgi
 • manamE kaNamum – bhimplAs
 • nambikeTTavar – hindOLam
 • various

with M S Gopalakrishnan, T K Murthy & G Harishankar – Music Academy – 1990

 • vinavE O manasa – vivardhini
 • rEnukAdEvi – kannaDa bangaLA
 • neevErA kula dhanamu – bEgaDA
 • Emani vEgintunE – husWni
 • kanDu kanDu – mOhanam
 • sri raghuvara – kAmbOji
 • ranga nAyakam – nAyaki
 • kAmAkshi – sAvEri
 • murugA murugA – Hamsanandi
 • mA ramaNan – hindOLam
 • marikkulariya – poorvikalyANi

with M S Gopalakrishnan

 • gajavadana bEDuvE – kEdAram
 • AnadAmrutAkarshiNi – amrutavarshiNi
 • sujana jeevanA – kamAs
 • pArvatipatim – hamsadwani
 • raksha beTTarE – bhairavi
 • rAma rAma – vasantA
 • ragupatE rAma – sahAnA
 • raguvaram rAgavam – naTabhairavi
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati

With V V Subramanian

with V V Subramanian & U K Sivaraman

 • gamgaNapatE – hamsadwani
 • sri nadAdi guruguhO – mAyAmALavagowLa
 • tAyE tripurasundari – suddhasAvEri
 • sani tODi – harikAmbhOji
 • mAdava mAmava dEva – neelAmbari
 • mAmayooramedilEri vA – bilahari
 • pAhimAm ratnAchala – mukAri
 • geeta vAdya – nAtakapriyA
 • ranganAyakam – nAyaki
 • various

with V V Subramanian & U K Sivaraman – 18 Apr, 1978

 • varNam – kEdaragowLa
 • muddumOmu – sooryakAntam
 • gamgaNapatE – hamsadwani
 • bAlakrishnan – dhanyAsi
 • samayamitE nannu brOchuTaku – budhamanOhari
 • kathaya kathaya mAdavam – kalyANi
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • tillAnA – suruTi
 • various

with V V Subramanian & U K Sivaraman – Ernakulam 1985

 • varNam – pantuvarALi
 • sujana jeevanA – kamAs
 • AnandAmrutAkarshiNi – amrutavarshiNi
 • peTriDalAm manamE – sri ranjani
 • annapoorNe visAlAkshi – sAmA
 • hiraNmayeem lakshim – lalitA
 • vinatA suta vAhana – jayantasEna
 • vA murugA vA – bEgaDA
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • RTP – mOhanam
 • various

with V V Subramaniam & U K Sivaraman

 • neelAyAdAkshi – paras (starts from the middle)
 • raghupatE – sahanA
 • nee sATi daivamu – sriranjani
 • hiranmayeem lakshmim – lalitA
 • birAnavarA – kalyANi (2 tracks)
 • sri raghuvara – kAmbhOji
 • RTP – tODi (2 tracks)

With others

 • paritApamu – manOhari
 • murugA tirumAl murugA – harikAmbhOji
 • talli ninnunera – kalyANi
 • mahAdEva sivasambhO – rEvati
 • geeta vadya – nATakapriya
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • RTP – sanakarabarANam

From a different concert:

 • neelAyAdAkshi – paras
 • raghupatE – sahanA
 • nee sATi daivamu – sriranjani
 • hiranmayeem lakshmim – lalitA (incomplete)
 • gangAdeeswaram – sindhubhairavi
 • mangalam
 • mahAgaNapatE – naTanArAyaNi
 • neelAyAdAkshi – paras
 • sakala bhuvana – kEdAram
 • siva siva siva – pantuvarALi
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • rAdhA mukha kamala – kApi
 • saraNam bhava karuNamayi – hamsavinOdini
 • raghuvaram rAgavam – natabhairavi
 • mAmayuramidilEri vA – bilahari
 • bhajarE rE mAnasa – AbhEri
 • rAma bhANa – sAvEri
 • slOkam – rAgamAlika
 • gangAdeeswaram – sindhubhairavi
 • tillAnA – mOhanakalyANi
 • kaNNanai pADu manamE – yamunAkalyANi
 • kANa vEnDAmO – sriranjani

with M Chandrasekaran & Tiruchi Sankaran – Music Academy 1982

 • nee bakthi bAgyasuda – jayamanOhari
 • sri kAnchi nAyikE – asAvEri
 • ikanaina nA – pushpalatikA
 • rAmanAtam bhajEham – pantuvarALi
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • pAhi sri girirAjasutE – Anandabhairavi
 • vENugAna ramaNa – tODi (oottukADu)
 • orajoopu choochEdi – kannaDagowLa
 • rAmabhANa – sAvEri
 • RTP – sankarAbaraNam
 • various

with V Tyagarajan & Palghat Raghu

 • varNam – dhanyAsi
 • ninnaruL iyambalAgumA – pantuvarALi
 • enadu manam kavalai – harikAmbhOji
 • tAmasamA – kuntalavarALi

with V V Ravi & U K Sivaraman – 29, Mar 1988

 • vAtApi gaNapatim – hamsadwani
 • sri ranganAtam upAsmahE – poorNachandrikA
 • naDachi naDachi – karaharapriyA
 • rAma rAma – vasantA
 • sogasu jooDa taramA – kannaDagowLa
 • kaNDu kaNDU – mOhanam
 • marakkAdE manamE – tOdi
 • various

constant hum 😦

 • varNam – sri
 • vinAyaka vignanAshaka – vEgavAgini
 • guNijanAdi – gurjari
 • vinatA suta vAhana – jayantasEna
 • kAdambari – mOhanam
 • ekkAlattilum – nAtakurunji
 • kAmAkshi sri vara lakshmi – bilahari
 • peTriDalAm manamE – sri ranjani
 • EkAmbrEsa nAyikE – karnataka suddha sAvEri
 • charNam bhava – hamdsavinOdini
 • amba vANi – keeravANi
 • raghupatE – sahAna
 • hiraNmayeem lakshmim – lalitA
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • smaraNE ondE – malayamArutam
 • various

Lecture Demonstration on Papanasam Sivan

one of the L brothers on violin

 • gamgaNapatE – hamsadwani
 • nambi keTTavar – hindOLam
 • raksha beTTarE – bhairavi
 • nekkurigi – AbhOgi
 • mAyammA – Ahiri
 • ranjani – ranjani mAla
 • karuNai deivamE – sindhubhairavi

with T Rukmini

 • chinna nADe nA – kalAnidhi
 • dEvu brOva – chintAmaNi
 • sri raguvara – kAmbhOji
 • sri kAmAkshi – vasantA
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • talli ninnu – kalyANi
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • nekkurigi – AbhOgi
 • sri jAlandara – gambeera nATTai
 • RTP – mOhanam
 • various

with M Chandrasekaran, U K Sivaraman & V Nagarajan – 1984

 • varNam – pantuvarALi
 • Emani vEgintunE – husEni
 • cani tODi – harikAmbhOji
 • peTriDalAm manamE – sri ranjani
 • mAyammA – Ahiri
 • dhanyuDevvaDO – malayamArutam
 • tAyE tripura sundari – suddhadhanyAsi
 • yElarA – kAmbhOji
 • bhajarE rE mAnasa – AbhEri
 • various

with T K Murthy – Syama Sastry Special – 1987

 • dEvi brOva – chintAmaNi
 • pAhi sri girirajasutE – Anandabhairavi
 • nannu brOvu – lalitA
 • karuNAnidhi ilalO – tODi
 • sri kAmAkshi – sArangA
 • nanda nandana – Anandabhairavi
 • rAma rAma – vasantA
 • birAnavarA – kalyANi
 • EkAmbrEsa nAyikE – karnATaka suddha sAvEri
 • varnam – pantuvarali
 • paritapamu – manOhari
 • anandamrutakarshini – amrutavarshini
 • bhajanaseyumarga – dEvakriyA – adi – tyg
 • krishna yElara – kambhoji – – tyg
 • prema swaroopa – anandabhairavi
 • slokam + kapAli – mohanam – adi – sivan
 • vanchatonuna – karna ranjani – – HMB
 • kataya kataya – kalyani
 • mahadEva sivasambhO – revati –
 • rama rama – vasanta
 • RTP – todi
 • various
 • sri dum durgE – sri ranjani – kanda eka – MD
 • muruga tirumal – harikambhodi
 • chera ravade – reetigowla
 • soundaraarajam – brindavani – adi – MD
 • karunanidhi ilalo – todi – roopakam – SSAS
 • pAdamE tuNai – valaji – adi – sivan
 • Kowsaleya sree bhava jaladi – gowrimanohari – adi – v v srivastava
 • RTP – kalyani
 • various

with V K Venkataramanujam & T K Murthy

 • gamganapate – hamsadwani – tisra adi – HMB
 • nenarunchara – simhavahini – adi – TYG
 • dinamani vamsa – harikambhoji – adi – TYG
 • sree varalakshmi – sree
 • siva siva siva ena rada – pantuvarali – adi – TYG
 • ekkalittilum maravene – natakurunji – – tiruvarur ramaswamy pillai
 • meenalochana – dhanyasi – – SS
 • mahadeva sivasambho – revati
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • various

Dikshithar Day Concert

 • vinAyaka – vEgavAhini
 • sri nAdAdi guruguhO – mAyAMaLavagowLa
 • si guruguha – dEvakriyA
 • bhajare – kalyANi
 • sri dum durgE – sriranjani
 • sri subramanyO – tODi
 • sri ranganAtam – poorNachandrika
 • guNijanAdi – gurjari
 • sOmasundarEswara -suddha vasantam
 • dharma samvardhini – madyamAvati
 • varNam – sankarAbaraNam
 • jaya jaya padmanAbha – maNirangu
 • bhajana sEyu mArga – nArAyaNi
 • mAnasa guruguha – Anandabhairavi
 • birAna varA – kalyANi
 • AnandAmrutAkarshiNi – amrutavarshiNi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • poonkuyil – dEsh
 • pAdamE – valaji
 • vAnchatOnuna – karNaranjani

bhAvaye sArasanAbham – keeravANi

 

22 thoughts on “D K Jayaraman

  • Thanks for the info. I was given this information when I got the recording.

   I have seen pictures and comments about you by Charan. Charan and I have played together a number of times when he was in Pittsburgh. I play the violin.

   Please check out the other recordings that I have posted – i do know that some of the percussion artists are not correct even to my ears !!

   Shankar

 1. DKJ’ s First Concert has the following items.
  1 Phalamanjari Tyagaraja Song
  2 Ekamresha Nayike-MD-
  Shudda Saveri
  3 Panutvarali- Ninnu nera
  4 Kshitija Ramanam- Devagandhari-
  5 Begada- Shankara
  6 Cheta Sri- Dwijavanthi
  7 Bhairavi- Govinda
  8 guruguhaaya-Saama
  9 bhajare re maanasa- Abheri-MV
  Thani
  Etc

 2. DKJ’s third concert- Lalgudi on the violin not MSG and the song list is totally different.
  Varnam- Pantuvarali
  Devi Brova- Chintamani
  Sujana Jeevana
  Keeravani- Amba Vaani
  Shankarabharanam-yaduta nilachithe
  So on…

 3. Third Concert – Two tracks.. The first of these two tracks has the above songs…..
  This concert is abt 2 hrs 20 mts
  The accompanists are: Lalgudi
  Mridangam- UKS
  Kanjira – Nagarajan (?)
  In continuation

  Kharaharapriya- Srinivasa
  Ahiri- Shyama Sastry’s Compo
  Kapaali- Mohanam- Thani appears to be from UKS and Nagarajan…
  Naanu Viliyattu- Navarasa Kannada
  Mohana Kalyani- LGJ’ Thillana
  Ashi mugam – Sindhu Bhairavi

  • After Srinivasa Thava (Karaharapriya), DKJ sings Annapoorne – Sama – Muthuswami Dikshitar before he sings the Ahiri Krithi – Mayamma.

 4. Third Concert – Two tracks.. The first of these two tracks has the above songs…..
  This concert is abt 2 hrs 20 mts
  The accompanists are: Lalgudi
  Mridangam- UKS
  Kanjira – Nagarajan (?)
  In continuation

  Kharaharapriya- Srinivasa
  Ahiri- Shyama Sastry’s Compo
  Kapaali- Mohanam- Thani appears to be from UKS and Nagarajan…
  Naanu Viliyattu- Navarasa Kannada
  Mohana Kalyani- LGJ’ Thillana
  Ashi mugam – Sindhu Bhairavi
  Ranjsni Niranjani- Ragamalika

 5. ராம் ராம் தங்களின் சேவைக்கு நன்றி , கேட்பதற்கு மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது , உங்கள் முயற்சி தொடர வாழ்த்துக்கள் ராம் ராம்

 6. the world of carnatic music rasikhas is infinitely indebted to you to uploads such a great collection of performances by stalwarts

 7. The concert that begins with Sri Raghuvara in khamboji had UKS on the mridangam. It was a concert that I attended at KGS. It was in 1980 or 1981. He was not planning to sing RTP but did so upon request.

 8. Pingback: D K Jayaraman – Updates – Shankar Krish's Blog

 9. Do you have the full audio of his lecture demonstration on Sri. Papanasam Sivan? The audio here is incomplete. Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s