D K Jayaraman

dkj photo

With Lalgudi Jayaraman

with Lalgudi Jayaraman, Karaikudi Mani and G Harishankar

 • sanAtana parama pAvana – palamanjari
 • EkAmbresa nAyikE-  karnataka suddha sAvEri
 • ninnu nEra namminAnu – panutvarLi
 • kshitijA ramaNam – dEvagAndhAri
 • sankari neevE – bEgaDA
 • chEta sri – dwijAvanti
 • gOvinda ghataya – Bhairavi
 • guruguhaaya – sAmA
 • bhajare re mAnasa – AbhEri
 • various

with Lalgudi Jayarman, U K Sivaraman and ???

 • varNam – pantuvarALi
 • dEvi brOva – chintAmaNi
 • sujana jeevana – kamAs
 • amba vANi – keeravANi
 • edutA nilacitE – sankarAbaraNam
 • srinivAsa tava charaNam – karaharapriyA
 • annapoorNE – sAmA (incomplete)
 • mAyammA – Ahiri (initial parts missing)
 • kApAli – mOhanam
 • nAn oru vilayATTu bommayA – navarasa kannaDA
 • thillAnA – mOhanakalyANi (Lalgudi Jayaraman)
 • various

with Lalgudi Jayaraman &  Palghat Raghu – Krishna Gana Sabha – 23 Dec, 1983

 • mahAgaNapatE – naTanArAyaNi
 • vidulaku – mAyAmALavagowLa
 • pArvatipatim – hamsadwani
 • yElarA – kAmbhOji
 • peTriDalAm manamE – sri ranjani
 • soundararAjam AsarayE – brindAvanasArangA
 • sogasu jooDa – kannaDagowLa
 • nekkurigi – AbhOgi
 • rAmabhANa – sAvEri
 • various

with Lalgudi Jayaraman & T K Murthy

 • varNam – kEdaragowLa
 • muruga tirumAl – harikAmbhOji
 • neevanTi deivamu – varALi
 • toli janma – bilahari
 • nannu brOchuTaku – tODi
 • vA murugA vA – bEgaDA
 • various

with Lalgudi Jayaraman & Vellor Ramabhadran – Music Club 25 Jun, 1978

 • varNam – AndOLika
 • gamgaNapatE – hamsadwani
 • prEma swaroopa – Anandabhairavi (oottukADu)
 • visAlAkshi – pantuvarALi
 • sri abhayAmbA – sri
 • sripatE – nAgaswarAvaLi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • sri subramanyO – tODi
 • nATi mATa maracitivO – dEvakriyA
 • manamE kaNamum – bhimplAs
 • various

with Lalgudi Jayaraman & U K Sivaraman

 • ranganAyakam – nAyaki
 • sri subramanyO – tODi
 • sanka chakra – poorNachandrikA
 • kAmAkshi sri varalakshmi – bilahari
 • visAlAkshi – pantuvarALi

With M S Gopalakrishnan

with M S Gopalakrishnan and U K Sivaraman – Music Academy, Dec 1985

Excellent concert – natabhairavi and lalita are the highlights !

 • sri ranganAtam – poorNachandrikA
 • bhajana sEyu mArgamunu – nArAyaNi
 • sri kAmAkshi – sArangA (Annasami Sastry)
 • raguvaram rAgavam – natabhairavi
 • rAma rAma pAhi – dEvagandhAri
 • hiranmayim lakshmim – lalitA
 • nava sakti peTrAlum – karaharapriyA
 • sani tODi – harikAmbhOji
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • RTP – tODi
 • various

with M S Gopalakrishnan and U K Sivaraman

 • sri raguvara – kAmbOji
 • dEvi brOva – chintAmaNi
 • visAlAkshi – pantuvarALi
 • rAma madurA – karahapriyA
 • grahapalamEmi – rEvagupti
 • meena nayana – darbAr
 • birAnavara – kalyANi
 • sri valli dEva sEnApatE – naTabhairavi + tani
 • sOdanai sumakka – kApi
 • RTP – tODi

with M S Gopalakrishnan & Tanjore Upendran

 • paritApamu – manOhari
 • vandEham – hamsdwani
 • vinatA suta vAhana – jayantasEna
 • visAlakshi – pantuvarALi
 • eppaDi manam – husEni
 • mOhana rAma – mOhanam
 • mAdhava mAmava – neelAmbari
 • sOdanai summaika – kApi
 • eTudA nilachitE – sankarAbaraNam
 • orajoopu – kannaDagowla
 • nannu viDachi – reetigowLa
 • manadil pugandadu – sindhubhairavi
 • rAmuni maravakane – kEdAragowLa
 • tillAnA – mOhanakalyANi
 • various

with M S Gopalakrishnan & U K Sivaraman

 • grahapalamEmi – rEvagupti
 • meena nayana – darbAr
 • birAnavara – kalyANi (incomplete)
 • sri raghuvara – kAmbhOji
 • dEvi brOva – chintAmaNi
 • visAlAkshi – pantuvarALi
 • rAma madura – karaharapriya
 • sri vallidEva – naTabhairavi
 • sOdanai sumakka – kApi
 • rtp – todi
 • various

with M S Gopalakrishnan & Palghat Raghu

 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • kalyANa rAmA – hamsanAdam – adi -oothukadu
 • vA murugA vA – begada
 • nambikeTTavar – hindOLam – adi – sivan
 • ranjani – ranjanimAla
 • tirupugazh – hamsAnandi
 • mangalam

with M S Gopalakrishnan & Karaikudi Mani – AIR 3 Mar, 2005

 • amba vANi – keervANi
 • sOdanai sumaykku – kApi
 • talli ninnu nera

with M S Gopalakrishnan & U K Sivaraman – Sivan Concert – Sastry Hall

 • karuNai seyvAi – hamsadwani
 • singAra vElavan – reetigowLa
 • ninnaruL iyambalAgumA – pantuvarALi
 • sri valli – natabhairavi
 • samikki sari – kEdAragowLa
 • unnain allAl – kalyANi
 • siva kAma sundari – mukAri
 • nekkurugi – AbOgi
 • manamE kaNamum – bhimplAs
 • nambikeTTavar – hindOLam
 • various

with M S Gopalakrishnan, T K Murthy & G Harishankar – Music Academy – 1990

 • vinavE O manasa – vivardhini
 • rEnukAdEvi – kannaDa bangaLA
 • neevErA kula dhanamu – bEgaDA
 • Emani vEgintunE – husWni
 • kanDu kanDu – mOhanam
 • sri raghuvara – kAmbOji
 • ranga nAyakam – nAyaki
 • kAmAkshi – sAvEri
 • murugA murugA – Hamsanandi
 • mA ramaNan – hindOLam
 • marikkulariya – poorvikalyANi

with M S Gopalakrishnan

 • gajavadana bEDuvE – kEdAram
 • AnadAmrutAkarshiNi – amrutavarshiNi
 • sujana jeevanA – kamAs
 • pArvatipatim – hamsadwani
 • raksha beTTarE – bhairavi
 • rAma rAma – vasantA
 • ragupatE rAma – sahAnA
 • raguvaram rAgavam – naTabhairavi
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati

With V V Subramanian

with V V Subramanian & U K Sivaraman

 • gamgaNapatE – hamsadwani
 • sri nadAdi guruguhO – mAyAmALavagowLa
 • tAyE tripurasundari – suddhasAvEri
 • sani tODi – harikAmbhOji
 • mAdava mAmava dEva – neelAmbari
 • mAmayooramedilEri vA – bilahari
 • pAhimAm ratnAchala – mukAri
 • geeta vAdya – nAtakapriyA
 • ranganAyakam – nAyaki
 • various

with V V Subramanian & U K Sivaraman – 18 Apr, 1978

 • varNam – kEdaragowLa
 • muddumOmu – sooryakAntam
 • gamgaNapatE – hamsadwani
 • bAlakrishnan – dhanyAsi
 • samayamitE nannu brOchuTaku – budhamanOhari
 • kathaya kathaya mAdavam – kalyANi
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • tillAnA – suruTi
 • various

with V V Subramanian & U K Sivaraman – Ernakulam 1985

 • varNam – pantuvarALi
 • sujana jeevanA – kamAs
 • AnandAmrutAkarshiNi – amrutavarshiNi
 • peTriDalAm manamE – sri ranjani
 • annapoorNe visAlAkshi – sAmA
 • hiraNmayeem lakshim – lalitA
 • vinatA suta vAhana – jayantasEna
 • vA murugA vA – bEgaDA
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • RTP – mOhanam
 • various

with V V Subramaniam & U K Sivaraman

 • neelAyAdAkshi – paras (starts from the middle)
 • raghupatE – sahanA
 • nee sATi daivamu – sriranjani
 • hiranmayeem lakshmim – lalitA
 • birAnavarA – kalyANi (2 tracks)
 • sri raghuvara – kAmbhOji
 • RTP – tODi (2 tracks)

With others

 • paritApamu – manOhari
 • murugA tirumAl murugA – harikAmbhOji
 • talli ninnunera – kalyANi
 • mahAdEva sivasambhO – rEvati
 • geeta vadya – nATakapriya
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • RTP – sanakarabarANam

From a different concert:

 • neelAyAdAkshi – paras
 • raghupatE – sahanA
 • nee sATi daivamu – sriranjani
 • hiranmayeem lakshmim – lalitA (incomplete)
 • gangAdeeswaram – sindhubhairavi
 • mangalam
 • mahAgaNapatE – naTanArAyaNi
 • neelAyAdAkshi – paras
 • sakala bhuvana – kEdAram
 • siva siva siva – pantuvarALi
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • rAdhA mukha kamala – kApi
 • saraNam bhava karuNamayi – hamsavinOdini
 • raghuvaram rAgavam – natabhairavi
 • mAmayuramidilEri vA – bilahari
 • bhajarE rE mAnasa – AbhEri
 • rAma bhANa – sAvEri
 • slOkam – rAgamAlika
 • gangAdeeswaram – sindhubhairavi
 • tillAnA – mOhanakalyANi
 • kaNNanai pADu manamE – yamunAkalyANi
 • kANa vEnDAmO – sriranjani

with M Chandrasekaran & Tiruchi Sankaran – Music Academy 1982

 • nee bakthi bAgyasuda – jayamanOhari
 • sri kAnchi nAyikE – asAvEri
 • ikanaina nA – pushpalatikA
 • rAmanAtam bhajEham – pantuvarALi
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • pAhi sri girirAjasutE – Anandabhairavi
 • vENugAna ramaNa – tODi (oottukADu)
 • orajoopu choochEdi – kannaDagowLa
 • rAmabhANa – sAvEri
 • RTP – sankarAbaraNam
 • various

with V Tyagarajan & Palghat Raghu

 • varNam – dhanyAsi
 • ninnaruL iyambalAgumA – pantuvarALi
 • enadu manam kavalai – harikAmbhOji
 • tAmasamA – kuntalavarALi

with V V Ravi & U K Sivaraman – 29, Mar 1988

 • vAtApi gaNapatim – hamsadwani
 • sri ranganAtam upAsmahE – poorNachandrikA
 • naDachi naDachi – karaharapriyA
 • rAma rAma – vasantA
 • sogasu jooDa taramA – kannaDagowLa
 • kaNDu kaNDU – mOhanam
 • marakkAdE manamE – tOdi
 • various

constant hum 😦

 • varNam – sri
 • vinAyaka vignanAshaka – vEgavAgini
 • guNijanAdi – gurjari
 • vinatA suta vAhana – jayantasEna
 • kAdambari – mOhanam
 • ekkAlattilum – nAtakurunji
 • kAmAkshi sri vara lakshmi – bilahari
 • peTriDalAm manamE – sri ranjani
 • EkAmbrEsa nAyikE – karnataka suddha sAvEri
 • charNam bhava – hamdsavinOdini
 • amba vANi – keeravANi
 • raghupatE – sahAna
 • hiraNmayeem lakshmim – lalitA
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • smaraNE ondE – malayamArutam
 • various

Lecture Demonstration on Papanasam Sivan

one of the L brothers on violin

 • gamgaNapatE – hamsadwani
 • nambi keTTavar – hindOLam
 • raksha beTTarE – bhairavi
 • nekkurigi – AbhOgi
 • mAyammA – Ahiri
 • ranjani – ranjani mAla
 • karuNai deivamE – sindhubhairavi

with T Rukmini

 • chinna nADe nA – kalAnidhi
 • dEvu brOva – chintAmaNi
 • sri raguvara – kAmbhOji
 • sri kAmAkshi – vasantA
 • mahAdEva siva sambhO – rEvati
 • talli ninnu – kalyANi
 • nannu viDaci – reetigowLa
 • nekkurigi – AbhOgi
 • sri jAlandara – gambeera nATTai
 • RTP – mOhanam
 • various

with M Chandrasekaran, U K Sivaraman & V Nagarajan – 1984

 • varNam – pantuvarALi
 • Emani vEgintunE – husEni
 • cani tODi – harikAmbhOji
 • peTriDalAm manamE – sri ranjani
 • mAyammA – Ahiri
 • dhanyuDevvaDO – malayamArutam
 • tAyE tripura sundari – suddhadhanyAsi
 • yElarA – kAmbhOji
 • bhajarE rE mAnasa – AbhEri
 • various

with T K Murthy – Syama Sastry Special – 1987

 • dEvi brOva – chintAmaNi
 • pAhi sri girirajasutE – Anandabhairavi
 • nannu brOvu – lalitA
 • karuNAnidhi ilalO – tODi
 • sri kAmAkshi – sArangA
 • nanda nandana – Anandabhairavi
 • rAma rAma – vasantA
 • birAnavarA – kalyANi
 • EkAmbrEsa nAyikE – karnATaka suddha sAvEri
 • varnam – pantuvarali
 • paritapamu – manOhari
 • anandamrutakarshini – amrutavarshini
 • bhajanaseyumarga – dEvakriyA – adi – tyg
 • krishna yElara – kambhoji – – tyg
 • prema swaroopa – anandabhairavi
 • slokam + kapAli – mohanam – adi – sivan
 • vanchatonuna – karna ranjani – – HMB
 • kataya kataya – kalyani
 • mahadEva sivasambhO – revati –
 • rama rama – vasanta
 • RTP – todi
 • various
 • sri dum durgE – sri ranjani – kanda eka – MD
 • muruga tirumal – harikambhodi
 • chera ravade – reetigowla
 • soundaraarajam – brindavani – adi – MD
 • karunanidhi ilalo – todi – roopakam – SSAS
 • pAdamE tuNai – valaji – adi – sivan
 • Kowsaleya sree bhava jaladi – gowrimanohari – adi – v v srivastava
 • RTP – kalyani
 • various

with V K Venkataramanujam & T K Murthy

 • gamganapate – hamsadwani – tisra adi – HMB
 • nenarunchara – simhavahini – adi – TYG
 • dinamani vamsa – harikambhoji – adi – TYG
 • sree varalakshmi – sree
 • siva siva siva ena rada – pantuvarali – adi – TYG
 • ekkalittilum maravene – natakurunji – – tiruvarur ramaswamy pillai
 • meenalochana – dhanyasi – – SS
 • mahadeva sivasambho – revati
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • various

Dikshithar Day Concert

 • vinAyaka – vEgavAhini
 • sri nAdAdi guruguhO – mAyAMaLavagowLa
 • si guruguha – dEvakriyA
 • bhajare – kalyANi
 • sri dum durgE – sriranjani
 • sri subramanyO – tODi
 • sri ranganAtam – poorNachandrika
 • guNijanAdi – gurjari
 • sOmasundarEswara -suddha vasantam
 • dharma samvardhini – madyamAvati
 • varNam – sankarAbaraNam
 • jaya jaya padmanAbha – maNirangu
 • bhajana sEyu mArga – nArAyaNi
 • mAnasa guruguha – Anandabhairavi
 • birAna varA – kalyANi
 • AnandAmrutAkarshiNi – amrutavarshiNi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • poonkuyil – dEsh
 • pAdamE – valaji
 • vAnchatOnuna – karNaranjani

bhAvaye sArasanAbham – keeravANi

 

25 thoughts on “D K Jayaraman

  • Thanks for the info. I was given this information when I got the recording.

   I have seen pictures and comments about you by Charan. Charan and I have played together a number of times when he was in Pittsburgh. I play the violin.

   Please check out the other recordings that I have posted – i do know that some of the percussion artists are not correct even to my ears !!

   Shankar

 1. DKJ’ s First Concert has the following items.
  1 Phalamanjari Tyagaraja Song
  2 Ekamresha Nayike-MD-
  Shudda Saveri
  3 Panutvarali- Ninnu nera
  4 Kshitija Ramanam- Devagandhari-
  5 Begada- Shankara
  6 Cheta Sri- Dwijavanthi
  7 Bhairavi- Govinda
  8 guruguhaaya-Saama
  9 bhajare re maanasa- Abheri-MV
  Thani
  Etc

 2. DKJ’s third concert- Lalgudi on the violin not MSG and the song list is totally different.
  Varnam- Pantuvarali
  Devi Brova- Chintamani
  Sujana Jeevana
  Keeravani- Amba Vaani
  Shankarabharanam-yaduta nilachithe
  So on…

 3. Third Concert – Two tracks.. The first of these two tracks has the above songs…..
  This concert is abt 2 hrs 20 mts
  The accompanists are: Lalgudi
  Mridangam- UKS
  Kanjira – Nagarajan (?)
  In continuation

  Kharaharapriya- Srinivasa
  Ahiri- Shyama Sastry’s Compo
  Kapaali- Mohanam- Thani appears to be from UKS and Nagarajan…
  Naanu Viliyattu- Navarasa Kannada
  Mohana Kalyani- LGJ’ Thillana
  Ashi mugam – Sindhu Bhairavi

  • After Srinivasa Thava (Karaharapriya), DKJ sings Annapoorne – Sama – Muthuswami Dikshitar before he sings the Ahiri Krithi – Mayamma.

 4. Third Concert – Two tracks.. The first of these two tracks has the above songs…..
  This concert is abt 2 hrs 20 mts
  The accompanists are: Lalgudi
  Mridangam- UKS
  Kanjira – Nagarajan (?)
  In continuation

  Kharaharapriya- Srinivasa
  Ahiri- Shyama Sastry’s Compo
  Kapaali- Mohanam- Thani appears to be from UKS and Nagarajan…
  Naanu Viliyattu- Navarasa Kannada
  Mohana Kalyani- LGJ’ Thillana
  Ashi mugam – Sindhu Bhairavi
  Ranjsni Niranjani- Ragamalika

 5. ராம் ராம் தங்களின் சேவைக்கு நன்றி , கேட்பதற்கு மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது , உங்கள் முயற்சி தொடர வாழ்த்துக்கள் ராம் ராம்

 6. the world of carnatic music rasikhas is infinitely indebted to you to uploads such a great collection of performances by stalwarts

 7. The concert that begins with Sri Raghuvara in khamboji had UKS on the mridangam. It was a concert that I attended at KGS. It was in 1980 or 1981. He was not planning to sing RTP but did so upon request.

 8. Pingback: D K Jayaraman – Updates – Shankar Krish's Blog

 9. Do you have the full audio of his lecture demonstration on Sri. Papanasam Sivan? The audio here is incomplete. Thank you.

 10. In the ninth concert DKJ accompanied by MSG has sung Mohana Kalyani Tillana composed by Lalgudi Jayaraman. It is great MSG returns for the tillana.

  • As an accompanying artist, I don’t see why he would not. There are concerts of N Ramani where MSG has accompanied varnams and tillanas played by Ramani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s