K V Narayanaswamy

kvn


Concert with H V Srivatsan & Ramnad Ragavan at S V Temple, Pittsburgh – Tyagaraja Aradhana, April 1985

 • Listened to this concert in person
 • First time listening to a live concert of KVN
 • H V Srivatsan still in high school played wonderfully

Concert at Tansen Festival, Chicago 1983 with M S Anantaraman and Tiruchur Narendran

 • Great concert
 • Unforgettable prakkala nilapaDi
 • Great tani
 • varNam – varALi
 • jaya jayA – nATa
 • endarO mahAnubhAvulu – sri
 • dEva dEva – poorvikalyANi
 • tyAgarAja yOga vaibhavam – Anandabhairavi
 • sripatE – nAgaswarAvaLi
 • annapoorNE – sAmA
 • prakkala nilapaDi – karaharapriyA
 • various

Concert at Music Academy 1982 – M S Gopalakrishnan and Vellore Ramabhadran

 • Great Concert
 • Love the ‘karunai cheyvAn’ in sri
 • Perhaps the best rendering of the chatura raga RTP
 • varNam – sanakarAbaraNam (aTa)
 • kanchadaLAyadAkshi – kamalAmanOhari
 • anurAgamulE – saraswati
 • mA ramaNan – hindOLam
 • ungaL puzhakkaDai – Anandabhairavi
 • bOgendra sAyinam – kuntalavarALi
 • karuna cheyvAn – sri
 • nee kElana – dEvamanOhari
 • RTP – chatura rAga (sankarAbaraNam, tODi, kalyANi and darbAr)
 • kANa vEDAmO – sriranjani
 • various

Concert with M S Anantaraman & Pallakad Raghu (?)

Concert at Indian Fine Arts Society, Chennai – M S Gopalakrishnan, Umayalpuram Sivarman and ??? kanjira

Excellent recording quality & Very good concert

 • varNam – sri
 • nee bhajana – nAyaki
 • ninnE nera namminAnu – pantuvarALi
 • ini oru kaNam – sriranjani
 • bAlakanakamaya – aTANA
 • neetu charaNa – kalyANi
 • bAlakrishnan – dhanyAsi
 • ennEramum – dEvagandhAri
 • mAyammA – Ahiri
 • sripathE – nagaswarAwaLi
 • mOkshamu – sAramati
 • RTP – bEgaDA

House Concert with N Ramani, M S Anantaraman, Tiruchur Narendran and Ramnad Ragavan

 • varNam – sri
 • nEnendu – karnATaka behAg
 • rAmanAtham – pantuvarALi
 • mAnasa guruguha – Anandhabhairavi
 • nAdOpAsana – bEgaDA
 • ninne nammiti – simhEndramadyamam
 • murugA murugA – sAvEri
 • slOkam
 • geetArtamu – suraTi
 • karpagamE – madyamAvati

RTP in tODi with Lalgudi Jayaraman and U K Sivaraman

House concert with Lalgudi Jayaraman, Palghat Rajamani on mridangam and Palghat Mani Iyer on kanjira

 • varnam – bhairavi – aTa (Kanjira starts only in the charanam part; you can hear prompting!!)
 • raguvara – pantuvarALi
 • mariverE – Anandabhairavi
 • RTP – kalyANi
 • nArimaNi – kamAs

Interesting tani, which has Kanjira leading (not surprising) !!

with M S Gopalakrishnan and U K Sivaraman at Mysore

 • varNam – kAmbhOji – aTa
 • siddhivinAyakam – shanmukapriyA
 • gurulEka eTuvanTi – gowrimanOhari
 • viDajAladurA – janaranjani
 • dAmOdara – keeravANi (lot of recording problems from the neraval part – makes it very choppy)
 • sArasAksha – pantuvarALi
 • annapoorNE – sAmA
 • RTP – dhanyAsi (mridangam accompaniment in the tAnam part)
 • kanDu dhanyanAdE – behAg
 • ??
 • mOkshamu galadA – sAramati
 • krishnA nee bEganE – yamunA kalyANi

with M S Gopalakrishnan and Pallakad Raghu

 • varNam – sri
 • nee bhajan gAna – nAyaki
 • dEva dEva jagadeeswara – poorvikalyANi
 • mArubalka – sriranjani
 • ambaramE taNNeerE – kalyANi
 • orajoopu – kannaDagowLa
 • puNNiyam oru kODi – keeravANi
 • mAtaDa bAradO – kamAs
 • eppO varuvArO – jOnpuri
 • various

with Lalgudi Jayaraman and Palakkad Mani Iyer at Navaratri mandapam, Tiruvanandapuram

 • sumasAyaka – karnataka kApi
 • smarasadA bAlagopAlam – bilahari
 • pannakEndrasaya – Ahiri
 • janani pAhi – suddhasAvEri (elaborate alapana plus tanam with mridangam)
 • slOkam – rAgamAlika

with Lalgudi Jayaraman and Palakkad Mani Iyer

 • varNam – tODi – Adi
 • ElA nee dayarAdu – atANA
 • sobhillu – jaganmOhini
 • birAnavarA – kalyANi
 • srinivAsa – karaharapriyA
 • sri chAmundEswari – bilahari
 • murugA murugA – sAvEri
 • tAyE tripurasundari – suddha sAvEri
 • RTP – tODi
 • viruttam – rAgamAlikA

Some more Additions

with M Chandrasekaran and Pallakad Raghu at Krishna Gana Sabha – 1982

 • varNam – bEgaDA – Adi
 • kANa vEnDAmO – srrianjani
 • muruga muruga – sAvEri
 • anda rAma sowndaryam – kEdAragowLa
 • seshAchala nAyakam – varALi
 • amba nannu brOvavE – tODi
 • orutti maganAi pirandu – behAg
 • sAmaja varadA – suddha sAvEri
 • ennEramum – dEvagAndhAri
 • prakkala nilapaDi – karaharapriyA
 • evarurA – mOhanam
 • mAyammA – Ahiri
 • viruttam – rAgamAlika
 • Pullum Silampina – sankarAbaraNam
 • tillAnA – poorNachandrikA
 • dasarathasutha – jonpuri

with VV Subrmanian, J Vaidyanathan and S Suresh – Sangeeth Sammelan (90’s)

 • gurulEkha – gowrimanOhari
 • tyAgarAjaya namastE – bEgaDA
 • sri kumAra – aTANA
 • kAmakshi – varALi
 • ArabhimAnam – rAgamAlikA
 • tillAnA – sankarAbaraNam

The thirty tiruppAvais 

 1. mArghazi tingaL – nAta
 2. vaiyatu vAzhveergAL – gowLa
 3. Ongi ulagaLanda – Arabi
 4. Azhi mazhai kannA – varALi
 5. mAyanai – sri
 6. puLLum silambina – sankarAbaraNam
 7. keesu keesu – bhairavi
 8. keezh vAnam – dhanyAsi
 9. toomaNi mADattu – hamirkalyANi
 10. nOTru swargam-Thodi-MC
 11. kaTru karavai -husEni
 12. kanaittu iLam – kEdAragowLa
 13. puLLin vAi – aTANA
 14. ungaL puzhakkaDai – Anandabhairavi
 15. EllE iLam kiLiyE – bEgaDA
 16. nAyakanai – darbAr
 17. ambaramE – kalyANi
 18. undu mada kaLiTran – sAvEri
 19. kuttu viLakkeriya – sahAnA
 20. muppattu moovar -senchuruTi
 21. ETra kalangaL -nAdanAmakriyA
 22. angan mA gnAlattu – yamunAkalyANi
 23. mAri mulai – manirangu
 24. anDru ulagam – sindhubhairavi
 25. orutti maganAi – bEgAg
 26. mAlE maNivaNNA – kuntalavarALi
 27. kooDArai vellum – poorvikalyANi
 28. karavaigaL – kAmbhOji
 29. chiTram chiru kAlE – madyamAvati
 30. vanga kaDal – suraTi

with Kovai Balu  and Palghat Raghu

 • varnam – sankarabaranam
 • tulasidala – MMG
 • nee bakthi – jayamanohari
 • siva siva – pantuvarali
 • prakkala nilapadi – karaharapriya
 • RTP – chartura ragam
 • various

with M S Gopalakrishnan, Palghat Raghu and R S Krishnamurthy Rao- Music Academy 1967

 • rArA mA inTi – asAvEri
 • endarO mahAnubhAvulu – sri
 • evarani – dEvAmrutavarshiNi
 • seetamma mAyamma – vasantA
 • nee chittamu – dhanyAsi
 • mOkshamu galadA – sAramati
 • toli nEnu jEsina – kOkiladwani
 • kaligiyuntE – keeravANi
 • dAsararati – tODi
 • ETi janmamidi – varALi
 • various
 • varNam – bEgaDA
 • gNanamu sagarAdA – poorvikalyANi
 • en manam oosalADa – simhendrmadyamam
 • prakala nilapaDi – karaharapriyA
 • ekkAlattilum – nATakurunji
 • seshAchala nAyakam – varALi
 • slokam
 • manasija – Ahiri
 • alivEni – kurunji
 • chittam eppaDiyO
 • krishna nee bEganE – yamunAkalyANi
 • various
 • nAdasudArasam – arabhi
 • kudaram (tiruppavai) – poorvi kalyani
 • tanayuni – bhairavi
 • yArendru ragavanai – yadukula kAmbhOji
 • sripatE – nAgaswarAvaLi
 • jaya jaya – nATa
 • appa rAmabakthi – pantuvarALi
 • baktibeeksha – sankarAbaraNam
 • sAmaja varagamana – hindOlam
 • tAyE yasOdA – tODi
 • yArendru rAgavanai – yadukula kAmbhOji
 • inta sowkya – kApi
 • punniyam oru kODi – keeravAni
 • kanDu dhanyanAdE – behAg
 • sri vishnu
 • thillAnA – kAnaDA
 • mangalam

with Lalgudi Jayaraman, Palghat Raghu and Vinayakaram – Mysore 1974

 • varnam – kAnaDA
 • endarO – sri
 • kripajoochuTaku –
 • parama pAvana – poorvikalyANi
 • brOvavamma – mAnji
 • annapoorNE – sAmA
 • nennE nammitinayyA – simhendramadyamam
 • dhyAnamE – dhanyAsi
 • various

with V.V.Ravi and Palghat Ravi – Madras Music Academy 1987

 • Varnam-Sarasijanabha-Nata-Adi-SwathiTirunal
 • Sharanagatha-Gowla-A-?
 • Pahi Parvatha – Aarabhi – A-
 • Sheshachala Nayakam – Varali – R – Dikshitar
 • Mayanai (TPV) – Sree- (incomplete)
 • Yelavatharamethukontivi-Mukhari-A-Thyagaraja
 • Kalitheera – Todi – MC
 • Kshemam Gurum Gopala – Ragamalika
 • Ennayum – Manirangu –
 • RTP – Kalyani
 • Dasaratha nutha – Sindhu Bhairavi –
 • various

With Nagai Muralidharan and Vellor Ramabhadran – Leham, Maryland 1993

 • varNam – bhairavi – aTa
 • sAmaja varada – suddhasAvEri
 • rAmanAtham – pantuvarALi
 • enatani ne – mukhAri
 • amabaramE – kalyANi
 • ninnuvinA – tODi
 • RTP – sahAnA
 • various

with Chalakudy Narayanaswamy & Palghat Mani Iyer – Navaratri Mandapam

poor recording

 • varNam – kAmbhOji – aTa
 • dEva dEva jagadeeswara – poorvikalyANi
 • sumasAyaka – karnataka kapi
 • rAsavilAsa – kAmbhOji
 • parama purusha – vasantA
 • mandaradhara – tODi
 • smara sada – bilahari
 • bOgendra sAyinam – kuntalavarALi
 • pAhi janani santatam – nATakurunji
 • various

with M Chandrasekaran, Mannargudi Easwaran and Sivaramakrishnan – Navaratri Mandapam 1993

 • deva deva jagadeeswara – poorvi kalyani
 • pahi parvata – arabhi
 • entarA – harikambhoji
 • mAnasa guruguha – Anandhabhairavi
 • sri subramanyaya – kambhoji – incomplete
 • Alapana & tanam – sAvEri

with T N Krishnan and Palghat Raghu

 • varnam – sankarabaranam – aTa
 • sAmajavaradA – suddhasAvEri
 • toli nenu jEsina – kOkiladwani
 • endarO mahAnubhAvulu – sri
 • parama pAvana – poorvikalyANi
 • srinivAsa – karaharapriyA
 • anupama – aTANA
 • evarimATa – kAmbhOji
 • various

with M.Chandrasekharan and Trichur C Narendran – Swati Tirunal compositions

 • suma sAyaka – karnATaka kApi
 • gOpanandana – bhooshAvaLi
 • taruNi gyAn – dwijAvanti
 • rajeevAksha – sankarAbaraNam
 • pankajakshan – tODi
 • alasara paritApam – suraTi
 • sAramaina – bEhAg
 • jaya jaya – nATa
 • pAhi parvatha – Arabhi
 • koodArai – poorvikalyANi
 • mArubalka – sriranjani
 • mAyammA – Ahiri
 • nee kElana – dEvamanOhari
 • RTP – chatura rAgam
 • various

Random Collection

 • RTP – chatura rAgam
 • bAlagOpala – bhairavi
 • Manasuswadhina – sankarAbharaNam
 • punniyam oru kODi – keeravAni

Wedding concert – 1973

 • varnam – kAnaDA – aTa
 • sAdinchanE – Arabhi
 • ninnE nera namminAnu – pantuvarALi
 • entarA neetana – harikAmbhOji
 • mAnasa guruguha – Anandhabhairavi
 • neetu charaNa – kalyANi

with V Sethuramiah and Palghat Raghu – Music Academy 1969

 • varNam – varALi
 • sAdinchanE – Arabhi
 • siddhivinAyakam – shanmukapriyA
 • entarA neetana – harikAmbhOji
 • ninnuvinA – reetigowLa
 • pAhimAm – husEni
 • sri subramanyAya – kAmbhOji
 • various

Wedding Concert

 • varnam – kalyANi – aTa
 • rArA rAma – asAvEri
 • rAmanAtham – pantuvarALi
 • etudA nilachitE – sankarAbaraNam
 • tanayuni – bhairavi
 • paridAnamichidE – bilahari
 • amba nannu brOvavE – tODi
 • various

with T S Veeraraghavan and U K Sivaraman – Ghatkopar (Mumbai) 16 May 1971

 • entara – harikAmbhOji
 • mAnasa guruguha – Anandabhairavi
 • neetu charaNa – kalyANi
 • eppaDi manam – husEni
 • sri subramanyaya – kambhoji
 • parama purusham – lalitapanchamam
 • RTP – sAvEri
 • various

with T N Krishnan and Vellore Ramabhadran – Delhi 1971

 • varNam – kAmbhOji – aTa
 • shObillu saptaswara – jaganmOhini
 • sAdinchanE – Arabhi
 • ninnE nera namminAnu – pantuvarALi
 • mAnasa guruguha – Anandabhairavi
 • manasu swAdinamai – sankarAbaraNam
 • ini oru kaNam – sriranjani
 • kArtikEya – tODi
 • ArabhimAnam – rAgamAlika
 • sri chAmundEswari – bilahari
 • brOchevArevururA – kamAs
 • sukhi evvarO – kAnaDA
 • RTP – dhanyAsi
 • sivakAma sundari – mukhAri
 • various

with M Chandrasekaran and Trichur Narendran – Music Academy 1981

 • varNam – nATakurunji
 • jaya jaya – nATa
 • angAraka – suruTi
 • dEva dEva – poorvikalyANi
 • sri lalitE – nAgadwani
 • ninnE namminAnu – tODi
 • mOkshamu galadA – sAramati
 • chintadeerchirA – saurAshtram
 • RTP – nATakurunji
 • various

with Lalgudi Jayaraman and Palghat Raghu – Ragasudha Nov 22, 1975

 • varNam – mAyamAlavagowLa
 • telisi rAma – poorNachandrikA
 • raghuvara – pantuvarALi
 • nanganalloor – Anandhabhairavi
 • birAnabrOva – kalyANi
 • annapoorNE – sAmA
 • bAlagOpAla – bhairavi
 • murugA murugA – sAvEri
 • tAyE tripurasundari – suddhasAvEri
 • amba nannu brOvavE – tODi
 • various

with M Chandrasekaran and U K Sivaraman – Perambavur

 • varNam – sri
 • telisi rAma – poorNachandrikA
 • dEva dEva – poorvikalyANi
 • sumasayaka – karnATaka kApi
 • hecharika – yadukulakAmbhOji (has recording issues in the swarams)
 • puNNiyam oru kODi – keeravANi
 • bAlakrishnan – dhanyAsi
 • pAhimAm – husEni
 • taruNi gyAn – dwijAvanti
 • various

with Nagai Muralidharan and Vellore Ramabhadran – Cleveland April 10 1993

was in the audience šŸ™‚

 • varNam – bhairavi – aTa
 • endarOmahAnubhAvulu – sri
 • sivatya mahAgaNapatim – nATa
 • vAdErA – pantuvarAli
 • sogasugA mrudanga – sriranjani
 • manavinAlagincha – naLinakAnti
 • O jagadambA – Anadhabhairavi
 • nitichAla sukamA – kalyANi
 • Om namasivAyavE – hindOLam
 • tatvameruga taramA – garuDwani
 • rArA mA inTi dAka – asAvEri
 • RTP sankarAbaraNam
 • varugalAmO – mAnji
 • krishnA nee bEganE – yamunAkalyANi
 • mangaLam

with Nagai Muralidharan and Vellore Ramabhadran – Pittsburgh April 20 1993

was in the audience šŸ™‚

 • varNam – nATa
 • charanAgatamendru – gowLa
 • sAdinchanE – Arabhi
 • sEshAchala nAyakam – varALi
 • karuNa cheyvAn – sri
 • mOhana mayi – yadukula kAmbhOji
 • piravA varam tArum – latAngi
 • srinivAsa tava charaNam – karaharapriyA
 • manam irangAdA – mAyAmALavagowLa
 • sripatE – nAgaswarAvaLi
 • tatvameruga taramA – garudwani
 • mOkshamugaladA – sAramati
 • RTP – dhanyAsi
 • various

with C R Mani Iyer and Palghat Ragu – Music Academy 1973

 • varNam – bhairavi – aTa
 • intanucu varNimpa – gunDakriyA
 • pAhimAm brugannAyikE – husEni
 • en manam oosalADa – simhendramadyamam
 • tAyE tripura sundari – suddhasAvEri
 • akshayalingavibhO – sankArabaraNam
 • amba nannubrOva – tODi
 • bRovavammA – mAnji
 • various

with R K Sriramkumar and Manoj Siva – Cleveland April 1997

was in the audience šŸ™‚

 • vAtApi gaNapatim – hamsadwani
 • sogasugA – sriranjani
 • raghuvara – pantuvarALi
 • manavyala – nalainakAnti
 • dattAtrayA – ranjani
 • inta sowkayamninE – kApi
 • nAdOpAsanA – bEgaDA
 • kanDavarku – kuntalavarALi
 • RTP – poorvikalyANi
 • various
 • siddhi vinAyakam – shanmukapriyA
 • entarA – harikAmbhOji
 • ninnuvinA – poorvikalyANi
 • brOvavammA – mAnji
 • rAma nannu brOvarA – harikAmbhOji
 • upchAramu jesEvAru – bhairavi
 • ambaramE taNNeerE – kalyANi
 • RTP – sahAnA
 • andri ulagam – sindhubhairavi
 • thillAnA – paras
 • irakkam varAmal – bEgaDA
 • rAmanai – sindhubhairavi
 • parAtparA – vAchaspati
 • janani – sAvEri
 • sarasijanAbha sOdari – nAgagAndhAri
 • kali teera – tODi

with M Chandrasekaran and Palghat Raghu

 • varNam – kAmnhOji- aTa
 • ninnE nera – pantuarALi
 • nAyakanai – darbAr
 • annapoorNE – sAmA
 • nanganallur – Anandhbhairavi
 • pAhi janani –
 • srinivAsa tava – karaharapriyA
 • anupama – aTANA
 • RTP – tODi
 • slokam
 • andri ulagam – sindhubhairavi
 • eppO varuvArO – jOnpuri
 • thillAnA – paras
 • From some other concert
 • sAdinchanE – Arabhi
 • ini oru kaNam – sri ranjani
 • chEta sri – dwijAvanti

with V V Subramaniam amd U K Sivaraman – Music Academy 1975

 • varNam – mAyAmAlavagowla
 • tyAgarAjaya – bEgaDA
 • angarAkam – suruTi
 • bhajare rE chita – kalyANi
 • annapoorNE – sAmA
 • sarasijanAbha – nAgagAndhAri
 • bAlagOpAla – bhairavi
 • sri rAma – yadukulakAmbhOji
 • sri satyanArAyaNam – subhapantuvarALi
 • mAyammA – Ahiri
 • chEta sri – dwijAvanti
 • tirupugazh

Lecture Demonstration at Indian Fine Arts Society, Chennai

with M S Gopalakrishnan & Tiruchur Narendran – AIR Concert

 • sreepatE – nAgasvarALi – Adi – tyAgarAja
 • kANa vEnDAmO – sreeranjani – roopakam – pApanASam Sivan
 • ninnE namminAnu – tODi – miSra cApu – SyAma SAstri

with M S Anantaraman & Tiruchur Narendran (Educated guess) – Likely from the US tour of 1983

 • nAda tanu maniSam – chitta ranjani – tyAgarAjar
 • appa rAma bhakti – pantuvarALi – tyAgarAjar
 • sabhApatikku vEru daivam – abhOgi – bhArateeyAr
 • pOgadiralo ranga – sankarAbaraNam
 • mA ramaNan – hindOLam – pApanASam Sivan
 • kArtikEya gAngEya – tODi – pApanASam Sivan
 • ennaga manasuku – neelAmbari – tyAgarAjar
 • mOkshamu galadA – sAramati – tyAgarAjar
 • viruttam – rAgamAlika
 • eppo vAruvAro – jOnpuri – bhArateeyAr
 • jagadOddhAraNa – kApi – purandara dAsa
 • tillAna – kuntala varALi
 • mangaLam

with S Varadarajan, K V Prasad and H Sivaramakrishnan – December 2001

 • varNam – kAnaDa – aTa
 • sAkEta nagara nAta – harikAmbhOji – roopakam
 • O jagagamba – Anandabhairavi – Adi
 • needu charaNa pankajamula – kalyANi – Adi
 • inta soukhyamani – kApi – Adi – tyAgarAju
 • varugalAmO – mAnji – miSracApu
 • kanDu dhanyanA – behAg – roopakam
 • harihara ninnanu – sindhubhairavi – Adi
 • tillAna – poorvi – Adi
 • mangaLam

with H V Srivatsan, J Vaidyanathan and Palghat Sundaram

All Swati Tirunal compositions

 • pAhimAm bRUhannAyikE lOkanAyikE – husEni – roopakam
 • paramapurusham hRUdaya bhAvayEham – lalita panchamam – khanDachApu
 • rAmachandra pAhi satatam ravi vamSa deepa – poorNachandrika – roopakam
 • paNimatimukhi bAlE – Ahiri – miSrachApu
 • dEvi pAvanE (rAgam tAnam kriti) – sAvEri
 • neelAmbhOruha tulya nEtra yugaLAm (SlOkam) – Anandabhairavi
 • AndOLika vAhanE – Anandabhairavi – miSrachApu

with R K Sreeramkumar, J Vaidyanathan and H Sivaramakrishnan

All tyAgarAja compositions

 • nArada gAnalOla – aThANa – roopakam
 • manavi nAlakincharAdatE – naLinakAnti
 • ETi janmamidi hA – varALi – miSrachApu
 • tattva meruga taramA – garuDadhwani – roopakam
 • anurAgamulEni manasuna – saraswati – roopakam
 • heccharikagA rArA – yadukula kAmbhOji – khanDachApu
 • mundu venuka iruprakkala tODai – darbAr – Adi
 • smaraNE sukham – janaranjani – Adi
 • nidhi chAla sukhamA – kalyANi – miSrachApu
 • kRUpa joochuTaku – chAyAtarangiNi – Adi
 • inta soukhyamani – kApi – Adi
 • geetArthamu sangeetAnandamu – suraTi – Adi

Concerts elsewhere on the web

At MIT, Boston – 1993; with Nagai Muralidaran and Vellore Ramabhadran

25 thoughts on “K V Narayanaswamy

 1. Pingback: KVN | Silly points

 2. KVN’s singing is a highly emotional issue for me. Will never see another like him. What more can I say other than, Thank you for this channel!

 3. with M Chandrasekaran and Pallakad Raghu at Krishna Gana Sabha ā€“ 1982

  Player is playing only the first song.
  only the first part of the concert is downloadable; and
  the second part starting with ‘sAmaja varadA ā€“ suddha sAvEri’ is not getting downloaded.

  varNam ā€“ bEgaDA ā€“ Adi
  kANa vEnDAmO ā€“ srrianjani
  muruga muruga ā€“ sAvEri
  anda rAma sowndaryam ā€“ kEdAragowLa
  seshAchala nAyakam ā€“ varALi
  amba nannu brOvavE ā€“ tODi
  orutti maganAi pirandu ā€“ behAg
  tillAnA ā€“ poorNachandrikA

  sAmaja varadA ā€“ suddha sAvEri
  ennEramum ā€“ dEvagAndhAri
  prakkala nilapaDi ā€“ karaharapriyA
  evarurA ā€“ mOhanam
  mAyammA ā€“ Ahiri
  viruttam ā€“ rAgamAlika
  Pullum Silampina ā€“ sankarAbaraNam
  dasarathasutha ā€“ jonpuri

  K Nagarajan

 4. Very nice collection. The Pittsburgh concert is 1985 and the MSA/TCN tour is 1983. The 1973 Academy concert violinist is CR Mani Iyer, not Sethuramiah. The TNK/VR Delhi concert is 1971. The MC/TCN concert is not Bombay but Music Academy 1981. Music Academy 1962 was not TNK/Raghu, so this is some other concert.

 5. Please post a concert from the Venue : Kresge Auditorium, MIT
  Date : June 19, 1993
  Or kvn’s saveri adi tala varnam individually

 6. Check the YouTube channel ” Concerts in Kerala “. I had uploaded a very special series by Palakkad K.V.Narayanaswamy rendering Maharaja Swathi Thirunal’s Ulsava Prabandham without any accompanist…….

  I think you may enjoy it…….

 7. Dear Sir,
  Would you mind sharing the concert details (Accompaniments , venue and year) of some of the concerts posted in your site..
  Thank you very much for the great service to Rasikas of Carnatic Music , Vidwan Shri KVN in particuar.
  Thank you very much…
  Krishnan Kartha

  I was trying to search for the concert below on YouTube ..

  nAda tanu maniSam ā€“ chitta ranjani ā€“ tyAgarAjar
  appa rAma bhakti ā€“ pantuvarALi ā€“ tyAgarAjar
  sabhApatikku vEru daivam ā€“ abhOgi ā€“ bhArateeyAr
  pOgadiralo ranga ā€“ sankarAbaraNam
  mA ramaNan ā€“ hindOLam ā€“ pApanASam Sivan
  kArtikEya gAngEya ā€“ tODi ā€“ pApanASam Sivan
  ennaga manasuku ā€“ neelAmbari ā€“ tyAgarAjar
  mOkshamu galadA ā€“ sAramati ā€“ tyAgarAjar
  viruttam ā€“ rAgamAlika
  eppo vAruvAro ā€“ jOnpuri ā€“ bhArateeyAr
  jagadOddhAraNa ā€“ kApi ā€“ purandara dAsa
  tillAna ā€“ kuntala varALi
  mangaLam

  • You are welcome šŸ™‚
   I don’t have info on the accompaniments, venue or the dates for many concerts; that is why they are empty. If someone can provide that info, I would be glad to add.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s