S Kalyanaraman with MSG Collection

MSG and C S Murugaboopathy (1972) – in my top 10 list

 • sundaresvaraaya namaste – sankarAbaraNam – Deekshitar
 • santamuninnE – valaji – GNB
 • needayagalkunO – shanmukapriyA – GNB
 • jab jab muraLi – dwijAvanti
 • viharati – harisaran

MSG and TVG – Madras, 1969

 • sAmaja varagamanA – hindOLam
 • apparAma bakthi – pantuvaRALi
 • bhuvanatraya – mOhanam
 • nenaruncinAnu – mALavi
 • RTP – shanmukapriyA
 • viruttam – rAgamAlikA
 • hari kripa mOksha – bAgEswari (may be – not sure)
 • gAnam pozhivAn – mAnD
 • mangaLam

MSG and Karaikudi Mani Madras, 1974

 • sObillu saptaswara – jaganmOhini
 • niravati sukadA – ravishandrikA
 • bhAgAyanayyA – chandrajyOti
 • venugAna lOluDai – kEdaragowLa
 • mAmava karunaya – shanmukapriyA
 • bhuvanatraya – mOhanam
 • sarasa sAma dAna – kApinArAyaNi
 • RTP – ranjani mala
 • hariguNa gavat – deepAli
 • mangalam

MSG and TVG

 • varNam – ranjani
 • vara vallabha – hamsadwani
 • venugAna – kEdAragowLa
 • nee samAna – subhapantuvarALi
 • ninnu pogaDa – kuntalavarALi
 • hari guNa – deepAli
 • thillAnA – kApi

MSG and Tiruchi Sankaran – Tyagaraja bi-centenary, Mumbai

 • speech by Kalyanaraman
 • sri ganapatini – saurAshtram
 • apparAma bakthi – pantuvarALi
 • brOva bAramA – bahudAri
 • ennALu – subha pantuvarALi
 • sogasugA – sri ranjani
 • bhAgAyyanayyA – chandrjyOti
 • tulasammA – dEvagAndhAri
 • sandEhamu – kalyANi
 • mamava raghu rAma – sArangA
 • tavatA sOham – punnAgavarALi
 • karuNA jaladE – nAdanAmakriya

MSG, Umayalpuram Sivaraman and V Nagarajan – Chennai 1969

 • varNam – AbhOgi
 • yOchanA – darbAr
 • apparAma bakthi – pantuvarALi
 • bhuvanatraya – mOhanam
 • kaligiyunTE – keeravANi
 • nannubrOvu lalitA – lalitA
 • RTP – sankarAbharaNam
 • yAramitA (ashTapati)

MSG and ???

 • teliyaleru rAmA – dhEnuka
 • karuNA samudra – dEvagAndhAri
 • dEvi neeyE tuNai – keeravANi
 • pAlintuvO – kAntAmaNi
 • karuNai – rAgamAlikA
 • rAma charaNa sukadAyi – sindhubhairavi
 • ?? en manattai – bAgeswari
 • kApi – kApi
 • mangalam

MSG and Vellore Ramabhadran

 • praNamAmyaham – gowLa
 • brOvasamayamidE – gowrimanOhari
 • ghaNanaya dEsika – rishabapriyA
 • kamalAmba – kAnaDA
 • mamAkulEswaram – tODi
 • aruLseyyavendum ayyA – rasikapriyA
 • various

with M S Gopalakrishnan, C S Murugabhoopathy and T H Vinayakaram

 • teliyaleru rAma – dhEnukA
 • marivErE – latAngi
 • idi samayamurA – nATakapriyA
 • mAnamulEdA – hamirkalyANi
 • upachAramu – bhairavi
 • yEdayyAgati – chalanATa
 • koovi azhaitAl – valaji
 • rEvati
 • thillAnA – sindhubhairavi

with M S Gopalakrishnan, Karaikudi Mani & H P Ramachar – 1973

 • jaya jaya – nATa
 • mAkElarA – ravichandrikA
 • gajavadanA – gowLa
 • paramapAvana – poorvikalyANi
 • ninnu nEra – dEvamanOhari
 • kandA bhaktA – dharmavati
 • nenaruncinAnu – mALavi
 • RTP – kAmbhOji
 • koovi azhaitAl – valaji
 • sApasya kausalya – jOnpuri
 • mangalam
 • sandEhamu – kalyANi with M S Gopalakrishnan
 • subhapantuvaraLi with harmonium accompaniment

Ragam Tanam Pallavi in KalyANi

9 thoughts on “S Kalyanaraman with MSG Collection

 1. Today when I tried to listen, the links on this page are not streaming the music. Kindly check and help. I eagerly wait to listen to this fantastic collection.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s